Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kerkelijk noodfonds oprichten - een stappenplan

Pijl naar links Ideeën

Steeds meer diaconieën kiezen ervoor om naast de eigen stille hulp samen met (alle) andere kerken in hun burgerlijke gemeente een kerkelijk noodfonds op te richten.

Een kerkelijk noodfonds biedt laagdrempelig tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen die door (familie)omstandigheden in geldnood verkeren.

  • voor iedereen binnen de grenzen van de eigen burgerlijke gemeente;
  • waar geen andere voorzieningen voor zijn;
  • werkt snel en zorgvuldig, aanvragen worden binnen één à twee dagen behandeld;
  • stemt af en werkt samen met hulpverlenende instanties met behoud van onafhankelijke positie;
  • stemt de eigen werkwijze en criteria af op de lokale context.

Het opstarten van een kerkelijk noodfonds is maatwerk in tien stappen:

Oriëntatiefase


1. Initiatiefnemer stelt werkgroep samen

Vorm een groepje van enthousiaste mensen; de werkgroep. Zij onderzoeken de mogelijkheden en richten een kerkelijk noodfonds op. Het is niet nodig dat de leden van de werkgroep zitting nemen in het bestuur. Dit kan uiteraard wel als wordt voldaan aan het profiel.

2. Vraag ondersteuning bij Kerk in Actie

We ondersteunen u graag in de vorm van advies. Neem hiervoor contact op via info@kerkinactie.nl.

3. Zoek samenwerking met andere kerken

Zoek samenwerking met andere kerken in de burgerlijke gemeente en vorm een bestuur. Voer het gesprek met andere lokale kerken die mogelijk mee willen doen in het noodfonds. Gebruik deze om uitleg te geven.

Lees ook deze artikelen:

4. Voor wie is wat nodig?

Bepaal de doelgroep en wat er al is aan hulpverlening. Helpt u iedereen die te maken heeft met acute financiële nood? Wat wordt er al voor hen gedaan? Waar kunt u hen vinden? Inventariseer welke professionele en vrijwillige hulpverleningsorganisaties zich in uw omgeving bezighouden met uw doelgroep. 

5. Zet een netwerk op

Oriënteer u op mogelijke samenwerkingspartners. Denk aan de voedselbank, SchuldHulpMaatje en hulpverleningsorganisaties. Bespreek de knelpunten en gebreken in het aanbod. Kunt u gebruik maken van elkaars expertise?

Bekijk de checklist netwerk individuele hulpverlening en tips voor netwerken. Lees ook het artikel Noodfonds gedijt bij goed netwerk.

6. In gesprek met de lokale overheid

De burgerlijke overheid is verantwoordelijk voor plaatselijke armoedebestrijding. Een kerkelijk noodfonds is aanvullend op de bestaande voorzieningen en regelingen. Waar vallen gaten? Hoe kan de samenwerking tussen burgerlijke gemeente en noodfonds eruit zien?

Lees de gesprekshandleiding over samenwerking met overheid en maatschappelijke organisaties (met vragen).

Oprichten kerkelijk noodfonds


7. Kies een rechtspersoon

Maakt u gebruik van een bestaande stichting? Wellicht is uitbreiding van het bestuur nodig. Heeft een nieuwe rechtspersoon/stichting de voorkeur? Vorm dan een nieuw bestuur. Tip: veel notariskantoren bieden een deel van hun diensten pro Deo aan.

Interessante artikelen bij deze stap:

8. Stel werkwijze noodfonds vast

Wat is de werkwijze van het noodfonds? Melden hulpvragers zich rechtstreeks aan of via de hulpverlening?

Bekijk een voorbeeld van een startdocument.

9. Maak afspraken over inkomsten

Maak een plan voor het verkrijgen van inkomsten. Denk (naast bijdragen uit participerende kerken) aan bijdragen van de burgerlijke gemeente, het bedrijfsleven of particulieren. Of organiseer fondsenwervende activiteiten, zoals een rommelmarkt of concert.

Bekijk de checklist mogelijke financieringsbronnen en lees de tips voor fondsenwerving en netwerken.

10. Start het noodfonds: communiceer!

Communiceer vóór de definitieve start goed met de burgerlijke gemeente en andere maatschappelijke (hulp- en zorg)organisaties, zodat zij kunnen doorverwijzen. Maak een officieel moment van de start van het noodfonds. En zorg voor PR (persbericht, interview op lokale radio/tv). En tot slot: onderhoud het netwerk, blijf voortdurend evalueren en stel waar nodig de werkwijze bij.

Download de communicatiestrategie voor lokale noodfondsen en lees de tips voor het opstellen van een persbericht. Download ook de infographic afbeelding.